Giant lobelias

Lobelia telekii

photo Giant lobelias (Lobelia telekii)

More information

Add to My Photos

Use this photo